Vážený zamestnávateľ,

už asi viete o tom, že od 1.12.2017 sa opätovne zmenil zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia (ďalej len „Zákon“), ktorý je zároveň hlavnou legislatívnou normou pre činnosť pracovných zdravotných služieb (ďalej len „PZS“).

Povinnosti zamestnávateľa v tejto oblasti výrazne zredukované neboli, práve naopak. Povinnosť zamestnávateľa zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku, na ktorom zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do 2. kategórie sa posunula z terajších minimálne raz za 12 mesiacov na minimálne raz za 18 mesiacov, alebo pri každej zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík. V 3. a 4. kategórii to bolo a aj zostáva minimálne raz za 12 mesiacov, alebo pri každej podstatnej zmene pracovných podmienok. Na druhej strane zamestnávateľom pribudla povinnosť každoročne do 15. januára v elektronickej podobe príslušnému orgánu verejného zdravotníctva oznámiť údaje k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka týkajúce sa zamestnancov vykonávajúcich prácu zaradenú do 2. kategórie v rozsahu podľa odseku 3 § 30 Zákona; údaje poskytne zamestnávateľ aj zástupcom zamestnancov.

Podľa nás najväčšia zmena po 1.12.2017 nastala v administrácií výkonov lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci (ďalej len „LPP“). Ako viete, záver z LPP sa vystavuje na posudku o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu (ďalej len „Posudok“), kde v dolej časti je pečiatka a podpis lekára vykonávajúceho LPP. Vo veľkej väčšine prípadov LPP zamestnancov pracujúcich vo všetkých štyroch kategóriách práce realizujú všeobecní lekári s tým, že pri rizikových kategóriách (3. a 4.) LPP môže vykonávať všeobecný lekár len pod dohľadom pracovného lekára. V našej spoločnosti máme takto nastavený systém výkonu LPP viac, ako 10 rokov, navyše, pod dohľadom pracovného lekára boli vykonávané nielen LPP zamestnancov pracujúcich v 3. a 4. kategórií, ale LPP všetkých zamestnancov !  

Do 30.11.2017 bol na posudku v dolnej časti priestor len pre jednu pečiatku a podpis, po novom v 3. a 4. kategórií bude na posudku priestor pre dve pečiatky a dva podpisy, tak lekára (zvyčajne všeobecného) vykonávajúceho LPP, ako aj lekára vykonávajúceho dohľad nad výkonom LPP - pracovného lekára. Táto zmena vo výkone LPP je plne v súlade s naším detailne prepracovaným systémom výkonu LPP, keď všeobecní lekári zasielajú posudky (ako aj ostatné náležitosti, ako EKG, očné vyšetrenia a pod.) k nám do centrály a tu ich aj reálne kontrolujeme. Pre mnohé konkurenčné PZS to bude pravdepodobne znamenať významnú organizačnú zmenu výkonu LPP... Mimochodom, z oprávnených poskytovateľov PZS od 1.12.2017 boli vylúčení bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostno-technické služby.

Ak uvažujete o spolupráci s PZS a záleží Vám na tom, aby ste pracovali s profesionálmi poskytujúcimi svoje služby odborne a promptne, možno by ste mohli osloviť práve nás, pretože máme:

·                     kvalitný stabilný tím zdravotníckych špecialistov,

·                     prepracovaný systém práce overený viac, ako 10 ročnou skúsenosťou,

·                     výborné referencie,

·                     seriózny prístup - kvalita poskytovaných služieb je pre nás prvoradá,

·                     NAJLEPŠÍ POMER CENY A KVALITY NA TRHU !

Agency of labour welfare - Agentúra pracovnej pohody
Pracovať s nami a pre nás je POHODA

Ambulanciu pracovného lekárstva nájdete v sídle našej spoločnosti v Topoľčanoch na ul. M. Benku. 4016/23 (Zdravotné stredisko JUH vedľa Obchodného centra JUH).

 

Ak máte záujem o cenovú ponuku, stiahnite si prosím dotazník a vyplnený pošlite na mailovú adresu: centrala@alw.sk

 

DOTAZNÍK

Sme tu pre Vás... Neváhajte sa s nami kontaktovať cez:

Email: centrala@alw.sk

Tel.: 0914 320 211

 

Podmienky_ochrany_sukromia_ALW.docx

  Webmaster / lovrant.sk

Všetky práva vyhradené (c) 2007-2008 - ALW, s.r.o.